Programma

In dit verkiezingsprogramma leggen we uit waarom het belangrijk is om uw stem uit te brengen bij de waterschapsverkiezingen en waar de ChristenUnie zich voor inzet in het waterschap Scheldestromen.

Het waterschap gaat ergens over! 

Zonder water groeit er niets. Zowel de mens, de natuur als de economie kunnen niet zonder water.

Het waterschap Scheldestromen heeft nu nog vier hoofdtaken1: 

1. Veilige dijken
2. Voldoende en schoon oppervlaktewater
3. Zuiveren van rioolwater
4. Beheer plattelandswegen

Ook zijn waterschappen cruciaal in het meewerken aan de grote opgaven zoals het veranderende klimaat. Dit zijn heel belangrijke randvoorwaarden voor ons land om goed te kunnen leven en werken.

Dit is onze motivatie 

Wij geloven dat God maatwede Schepper ons de zorg voor de aarde toevertrouwd heeft. Deze opdracht motiveert ons om ook vanuit het waterschap eraan bijdragen de aarde goed door te geven aan onze kinderen. Wij zetten ons in voor een waterschap dat dienstbaar is aan inwoners en bedrijven. Wij geloven dat we de uitdagingen waar we voor staan niet alleen als overheid op kunnen lossen. We willen inwoners en bedrijven in staat stellen om daarin zelf ook het verschil te maken en als overheden zoveel mogelijk samenwerken om die doelen te halen.

Download hieronder ons complete programma!

Programma ChristenUnie Waterschap 2023 - 2027