Programma

In dit verkiezingsprogramma willen we uitleggen waarom het belangrijk is om uw stem uit te brengen bij de waterschapsverkiezingen en waar de ChristenUnie zich voor inzet in het waterschap Scheldestromen. 

Het waterschap gaat ergens over! 

Zonder water groeit er niets. Zowel de mens, de natuur als de economie kunnen niet zonder water. Het waterschap Scheldestromen heeft nu nog vier hoofdtaken1: 

  1. Veilige dijken 
  2. Voldoende en schoon oppervlaktewater 
  3. Gezuiverd afvalwater 
  4. Veilige wegen 

Constructieve samenwerking met alle overheden, organisaties, burgers en bedrijven is daarbij een noodzakelijk uitgangspunt om de complexe en grensoverschrijdende maatschappelijke opgaven goed aan te kunnen pakken. 

Dit is onze motivatie 

Wij zetten ons in voor een waterschap dat dienstbaar is aan zijn inwoners en bedrijven en de taken goed uitvoert. De ChristenUnie heeft daarbij een belangrijk vertrekpunt. Wij geloven dat de Schepper ons de zorg voor deze aarde toevertrouwd heeft. Daar willen wij goed mee omgaan, zodat we de aarde goed doorgeven aan onze kinderen. 

Download hier onder ons complete programma!

Programma ChristenUnie Waterschap 2019 - 2023